Wsparcie finansowe dla osób starszych niepełnosprawnych i niesamodzielnych

Projekt realizowany  jest w okresie 01.10.2019 r. – 30.09.2021 r. na terenie gminy Aleksandrów Kujawski w województwie kujawsko-pomorskim i skierowany dla osób niesamodzielnych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych.

Głównym celem projektu jest stworzenie 16 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie Domu Dziennego Pobytu (DDP) w społeczności lokalnej.  Pobyt 1 grupy uczestników potrwa około 6-7 miesięcy. Planowane są 3 turnusy w okresie od 2019 do 2021r.

Dla każdego uczestnika dobierany jest indywidualnie program obejmujący między innymi:

  1. zajęcia terapeutyczne i pomoc w wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej (w tym codziennie: trening umiejętności życiowych i terapię zajęciową,
  2. codzienne zajęcia usprawniające ruchowo, w tym fizjoterapię (indywidualne i grupowe) i warsztaty technik relaksacji – prowadzone przez fizjoterapeutę i innych specjalistów
  3. wsparcie psychologiczne w tym spec. dla osób z otępieniami (poradnictwo, indywidualne treningi funkcji poznawczych), warsztaty m.in. budowania otwartości na zmiany, radzenia sobie ze stratą, komp. interpersonalne – prowadzone przez Psychologa
  4. usługi pielęgnacyjne, w tym wsparcie w utrzymaniu higieny i opieka Pielęgniarki., uzupełnione przez usługi fryzjera i kosmetyczki
  5. dostęp do aktywności i imprez kulturalnych, środków przekazu,
  6. pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących codziennych spraw np. kontakty w instytucjach publicznych
  7. wyżywienie – min. 2 posiłki.
  8. transport

Jako działanie uzupełniające ofertę DDP organizowane jest  wsparcie dla opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi oraz dla osób z otoczenia osób niesamodzielnych. W pierwszej kolejności wsparcie kierowane jest do opiekunów uczestników DDP, przewiduje także możliwość udziału opiekunów osób niesamodzielnych spoza DDP.

Projekt realizowany przez Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne w partnerstwie z Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Projekt:  „Opieka i aktywność – Dom Dziennego Pobytu w Aleksandrowie Kujawskim”;
wartości projektu: 1.865.106,00 PLN   Całkowita wartość dofinansowania: 1.678.595,40 PLN